Privacy Policy

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem platformy internetowej  toplanta.com Właścicielem Platformy Internetowej  i jednocześnie administratorem danych jest Toplanta sp.z o.o.  z siedzibą w Siemianice, przy ulicy Kościelnej 6. Studiując ten artykuł dowiecie się Państwo, jakimi standardami posługujemy się gromadząc, przetwarzając i wykorzystując informacje o użytkownikach pobierane w ramach usług świadczonych przez Toplanta sp.z o.o., posiadająca Nip 6192051018 i Regon 385430624, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań  – nowe miasto i wilda w poznaniu, VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod nr KRS: 0000826392

 

Aktualizacja

W związku z rozwojem nasze działalności, a także nowymi rozwiązaniami prawnymi zastrzegamy sobie prawo do zmiany przedmiotowej Polityki Prywatności poprzez wprowadzenie aktualizacji, o czym zostaniesz poinformowany.

Administrator danych osobowych

Toplanta sp.z o.o. z siedzibą w Siemianice przy ul. Kościelna 6, posiadająca KRS: 0000826392 jest administratorem Twoich danych osobowych.

Dane osobowe

Toplanta sp.z o.o. gromadzi tylko niezbędne informacje o klientach, które pozwolą nam zaoferować najwyższą jakość usług, informacje te gromadzone jedynie za ich zgodą i aprobatą.

W szczególności amazink sp.zo.o  gromadzi dane, klientów oraz dostawców.

Dane zbierane w przypadku kontaktu osobistego

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, e-mailem lub za pomocą portali społecznościowych ponownie poprosimy o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu oraz przesłania oferty.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

1)    w oparciu o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia,

2)    gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub gdy jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy,

3)    gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Toplanta sp.z o.o.

4)    gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Amazink sp.zo.o  lub podmiot trzeci.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

Dane osobowe, które podałeś i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.

Dane zbierane automatycznie będą wykorzystane do analizy intensywności odwiedzin na naszej stronie internetowej i korzystania z portalu edukacynjnego Toplanta sp.z o.o..

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb wykonania zawartych umów, kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, portali społecznościowych lub telefonicznie oraz na potrzeby rozsyłania newslettera i stosowania marketingu (w tym marketingu bezpośredniego).

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Okres przechowywania danych

Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub celem ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane na potrzeby aktualnie prowadzonych rekrutacji, rekrutacji przyszłych, marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego będą przechowywane aż do odwołania. Dane osobowe będą również przetwarzane przez okres realizacji zawartych umów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przekazywanie danych osobowych

Toplanta sp.z o.o. nie przekazuje Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Kontakt ze strony Toplanta sp.z o.o.

Jeśli wyraziłeś chęć korzystania z newslettera wykorzystamy Twój adres e-mail, aby go do Ciebie wysłać.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obrona roszczeń prawnych

Na podstawie art. 9(2)(f) RODO  Toplanta sp.z o.o.  jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

Powyższe może również wystąpić, w sytuacji konieczności zasięgnięcia porady prawnej w związku z postepowaniem sądowym lub gdy przepisy prawa wymagają zachowania lub ujawnienia pewnych informacji w ramach procesu sądowego.

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

  1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
  3. c) prawo do usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.

  1. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzaliśmy je bez podstawienie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  1. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzać danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec powtarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich  praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. f) prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  1. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

  1. h) prawo do cofnięcia  zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: contact@toplanta.com

Stosowanie LOGO

Wszystkie nazwy, logo i znaki towarowe przez nas udostępnianie, o ile nie podano inaczej, są znakami handlowymi posiadanymi lub używanymi na mocy licencji lub praw, których właścicielem jest firma Toplanta sp.z o.o.

Nazwy, logo i znaki towarowe firm trzecich, są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie wymaga zgody prawnego właściciela. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych naszych elementów jest stanowczo zakazane.

Kontakt

Możesz się  z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail: contact@toplanta.com lub pisemnie na adres naszej siedziby: Toplanta sp.z o.o.  z siedzibą w Siemianice 63-645  przy ul. Kościelna 6